เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายเกียรติยศ พลเสน
นายเกียรติยศ พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  37   คน
  สถิติทั้งหมด
  9267   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
  ภาพกิจกรรม ทต.บ้านค้อ
  [ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
  • โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา...
   โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในศูนย์พัฒนา...
  • โครงการส่งเสริมความรู้ในการดูแลเด็กปฐ...
   โครงการส่งเสริมความรู้ในการดูแลเด็กปฐ...
  • โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรัก...
   โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรัก...
  • พิธีมอบรางวัล หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน...
   พิธีมอบรางวัล หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน...
  • การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอาหารปลอดภัย
   การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอาหารปลอดภัย
  • เกษตรกรรมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
   เกษตรกรรมกับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numbe...
   โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด To be numbe...
  • โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
   โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
  • โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
   โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
  • โครงการพัฒนาการดูแลระบบผู้สูงอายุจังห...
   โครงการพัฒนาการดูแลระบบผู้สูงอายุจังห...
  • โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร
   โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร
  • หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ...
   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ...
  • คณะกรรมการประเมินลงพื้นที่ประเมินการป...
   คณะกรรมการประเมินลงพื้นที่ประเมินการป...
  • วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
   วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563
  • สะพานมอญ
   สะพานมอญ
  • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร...
   วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปร...
  • อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า
   อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า
  • ร้าน OTOP
   ร้าน OTOP
  ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
  ลงข่าว : 22/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 1057
  ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
  ลงข่าว : 22/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 114
  ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
  ลงข่าว : 21/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 97
  ทดสอบระบบข่าวประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลบ้านค้อ สำนักงาน เลขที่ 150 ม.2 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140
  ลงข่าว : 21/05/2562 โดย : เว็บมาสเตอร์ 99
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
  03/11/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/09/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.กุดฉิม - ศรีวิไล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/09/2020 : ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ เพื่อนำมาเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/09/2020 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/09/2020 : จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/09/2020 : ซื้อค่าวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยสงเคราะห์ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/09/2020 : ซื้อโต๊ะประชุมตัวต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2020 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (ITC 63 NO7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2020 : ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจ๊คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างโครงการประชาตมระดับหมู่บ้าน เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้

  คู่มือสำหรับประชาชนการขอความช่วยเหลือจากสาธารณภัยต่าง ๆ
  คู่มือประชาชนการขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  คู่มือประชาชนการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
  คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  คู่มือสำหรับประชาชนการจดทะเบียนพาณิชย์
  คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
  กระดานข่าวทั่วไป
  = กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
  ประชุมเตรียมการรองรับ Sky walk ณ อุทยานภูเก้า-ภูพานคำ
  ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ
  ตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชนโนนสัง
  เปิดเทอม “ชีวิตวิถีใหม่” ของเด็กไทย หลังวิกฤตโควิด-19
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.8 การเตรียมตัวเมื่อต้องออกจากบ้านและเมื่อกลับมาถึงบ้าน
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.7 เกณฑ์การตรวจโควิด-19 ฟรี สำหรับประชาชน
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.1 รู้จักไวรัสโควิด-19
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด | Ep.3 | หน้ากากอนามัย
  คนหูหนวกรู้ สู้โควิด Ep.2 สถานการณ์การระบาด
  ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
  • สถ.จ.ขอนแก่น
  • โยธาไทย
  • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
  • กระทรวงการคลัง
  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • เครือข่ายจิตอาสา
  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
  • กรมสรรพากร
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
  • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
  • กระทรวงมหาดไทย
  • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
  • กรมบัญชีกลาง
  • กรมทางหลวง
  • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
  • กรมประชาสัมพันธ์
  • ธ.ธกส
  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • คลังข่าวมหาดไทย
  • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • สำนักงบประมาณ
  • ธ.ออมสิน
  • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • ศาลปกครอง
  • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
  • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • สำนักงบประมาณ
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
  • ธนาคารกรุงไทย
  • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • กรมจัดหางาน
  • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
  • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น