เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายเกียรติยศ พลเสน
นายเกียรติยศ พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  6   คน
  สถิติทั้งหมด
  5160   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  สะพานมอญ
  สะพานมอญ
   5   3
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
   5   3
  อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า
  อ่างเก็บน้ำวังเดือนห้า
   5   4
  ร้าน OTOP
  ร้าน OTOP
   7   4
  กลุ่มไม้กวาด
  กลุ่มไม้กวาด
   7   4
  กลุ่มเห็ด
  กลุ่มเห็ด
   7   3
  เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
  เดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา
   9   3
  โครงการฝึกอบรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
  โครงการฝึกอบรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   10   3
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 1
   16   4
  ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
  ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
   12   3
  กลุ่มจักสาน
  กลุ่มจักสาน
   8   8
  กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านหนองงูเหลือม
  กลุ่มถั่วคั่วทรายบ้านหนองงูเหลือม
   7   10
  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบวบ
  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบวบ
   5   7
  กลุ่มผ้าทอหมี่ขิดบ้านกุดแห่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  กลุ่มผ้าทอหมี่ขิดบ้านกุดแห่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
   20   8
  รีสอร์ทท่าศิลา
  รีสอร์ทท่าศิลา
   7   8
  ตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชนโนนสัง
  ตลาดนัดโค-กระบือ วิสาหกิจชุมชนโนนสัง
   18   10
  ศาลปู่หลุบ
  ศาลปู่หลุบ
   4   8
  จุดบอกรักโฮมฮักภูแอ่น
  จุดบอกรักโฮมฮักภูแอ่น
   8   9
  จุดชมวิวช่องเขาขาด
  จุดชมวิวช่องเขาขาด
   11   8
  อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
  อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
   8   7
  ตลาดปลาท่าศิลา
  ตลาดปลาท่าศิลา
   27   13
  อบรมผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563
  อบรมผู้ปกครองก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563
   5   9
  อบรมกฎหมายคุ้มครองนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการร้านค้า
  อบรมกฎหมายคุ้มครองนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการร้านค้า
   4   18
  ถ่ายทำการท่องเที่ยวชุมชน ช่อง 34 อมรินทร์
  ถ่ายทำการท่องเที่ยวชุมชน ช่อง 34 อมรินทร์
   15   10
  จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
  จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
   4   7
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อสุขภาวะที่ดี
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อสุขภาวะที่ดี
   17   10
  ติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม" กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
  ติดตามผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ 90 วัน "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ในบ้านงาม" กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน
   20   10


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
  1 2 3 4 5 >>