เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  12   คน
  สถิติทั้งหมด
  14506   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  14 มิ.ย.64 เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านค้อ มาตรการป้องกันโควิด-19
  14 มิ.ย.64 เปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านค้อ มาตรการป้องกันโควิด-19
   7   6
  ซ่อมแซมถนนบ้านกุดแห่ ม.8
  ซ่อมแซมถนนบ้านกุดแห่ ม.8
   6   10
  ลงพื้นที่ติดตามเงินเศรษฐกิจชุมชน
  ลงพื้นที่ติดตามเงินเศรษฐกิจชุมชน
   5   8
  ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ(ช่องเขาขาด)
  ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ(ช่องเขาขาด)
   12   5
  ร่วมปลูกต้นไม้กับสถานีควบคุมไฟป่าภูเก้า-ภูพานคำ "โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า"
  ร่วมปลูกต้นไม้กับสถานีควบคุมไฟป่าภูเก้า-ภูพานคำ "โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า"
   6   4
  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ราย
  ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 2 ราย
   19   5
  มอบถุงยังชีพบ้านผู้ที่่สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
  มอบถุงยังชีพบ้านผู้ที่่สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19
   13   6
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
   5   2
  มอบบ้านผู้พิการพื้นที่ท่าศิลา
  มอบบ้านผู้พิการพื้นที่ท่าศิลา
   9   5
  ออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะในพื้นที่
  ออกหน่วยจัดเก็บค่าขยะในพื้นที่
   9   8
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564
   16   5
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
   18   6
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด
   3   3
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาปลูกต้นทองอุไร
  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาปลูกต้นทองอุไร
   3   6
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
   14   5
  ส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ณ วัดถ้ำเต่า
  ส่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ณ วัดถ้ำเต่า
   3   6
  ประชุมแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีคนใหม่
  ประชุมแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีคนใหม่
   11   8
  ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2564 ลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา
  ประชุมสภาครั้งแรก ประจำปี 2564 ลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา
   5   10
  รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64
  รณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 64
   16   6
  กีฬาเด็กปฐมวัย
  กีฬาเด็กปฐมวัย
   21   8
  บัณฑิตน้อย
  บัณฑิตน้อย
   12   10
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ อย่างเป็นทางการ
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ อย่างเป็นทางการ
   3   12
  อบรมผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
  อบรมผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
   16   10
  เดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
  เดินรณรงค์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
   26   10
  ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้ง
  ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับหน่วยเลือกตั้ง
   7   10
  รับหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ
  รับหีบบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ
   9   8
  รับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
  รับสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
   16   9


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
  1 2 3 4 5 6 7 8 >>