เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  707   คน
  สถิติทั้งหมด
  106525   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น


  1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย_พ.ศ.2560
  2.พระราชบัญญัติเทศบาล_พ.ศ.2496(ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552
  3.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
  4.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2542
  5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ_พ.ศ.2540
  6.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร_พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  7.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่_พ.ศ.2539
  8.พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคล_พ.ศ.2542
  9.พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2560
  10พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน_พ.ศ.2475และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  11.พระราชบัญญัติภาษีป้าย_พ.ศ.2510และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  12.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน_พ.ศ.2534
  13.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง_พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  14.พระราชบัญญัติสาธารณสุข_พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  15.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง_พ.ศ.2539
  16.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
  17.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินจ่ายเงินรักษา2547ถึง2558
  18.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น_พ.ศ.2546
  19.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น_พ.ศ. 2548
  20.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ_พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  21.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.2560
  22.กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับฯ
  23.กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ_พ.ศ. 2560
  24.กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป_พ.ศ. 2560
  25.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง_พ.ศ.2560
  26.ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย_พ.ศ.2560
  27.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  28.ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการเรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนฯ
  29.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ_พ.ศ.2544
  30.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ. 2561
  31.คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่8-2560
  32.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  33.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
  34.พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  35.พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  36.พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
  37.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  38.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 (ด่วนที่สุด)
  39.พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  40.พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542