เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายเกียรติยศ พลเสน
นายเกียรติยศ พลเสน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  7   คน
  สถิติทั้งหมด
  5161   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  04/08/2020 : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะเหล็กขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/07/2020 : ซื้อจัดซื้อเครื่องปรินต์เตอร์สำหรับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/07/2020 : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/07/2020 : ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก ของกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22/07/2020 : จ้างค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3102 นภ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/07/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข 2527 (ห้วยโซม) บ้านกุดแห่ หมู่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/07/2020 : จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/07/2020 : ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/07/2020 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/06/2020 : ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อัคคีภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/06/2020 : ซื้อจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อในหมุ่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/06/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  08/06/2020 : ซื้อวัสดุในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/05/2020 : ซื้อเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ การสาธิตในการปลูกผักออแกนิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2020 : จ้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งปะรปาหมู่บ้าย ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์(แบบหอถังแชมเปญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2020 : จ้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้งประปาหมู่บ้าน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐แวัตต์(แบบหอถังแชมเปญ) บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/05/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดฉิม - ศรีวิไล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27/04/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองนกเขียน หมู่ 7 ตำบลบ้านค้อ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  27/04/2020 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางบ้านหนองงูเหลือม - บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้อ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 สาย ด้วยวิธีประก
  18/03/2020 : ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/02/2020 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านหนองนกเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/02/2020 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/01/2020 : จ้างก่อสร้างผิวจราจรหินคลุุก หมูที่ 2,3,6,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/01/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  10/01/2020 : จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/01/2020 : จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/01/2020 : ซื้อชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ (ลำโพงอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26/12/2019 : จ้างโครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำ(สระหนองขาม) หมู่ที่ 2 ซ่อมแซมผนังที่ชำรุดปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12 ตรม. ระยะทางรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2