เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  12   คน
  สถิติทั้งหมด
  14506   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  07/05/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/05/2021 : จ้างป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติ้หตุชวงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  05/05/2021 : ซื้อโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/05/2021 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  29/04/2021 : ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ Mulitfunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : ซื้อซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนันทวิชัย เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/04/2021 : ซื้อซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนยาเด็กเล็กบ้านโคกป่ากุง เทศบาลตำบลบ้านค้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คและเครื่องพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19/04/2021 : ซื้อเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการบริการที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/02/2021 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/12/2020 : ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/11/2020 : จ้างจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/09/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.กุดฉิม - ศรีวิไล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/09/2020 : ซื้อจัดซื้อยางรถยนต์ เพื่อนำมาเปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/09/2020 : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/09/2020 : จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25/09/2020 : ซื้อค่าวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยสงเคราะห์ผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  18/09/2020 : ซื้อโต๊ะประชุมตัวต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2020 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (ITC 63 NO7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  16/09/2020 : ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจ๊คเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : จ้างโครงการประชาตมระดับหมู่บ้าน เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : ซื้อจัดซื้อผ้าม่านในห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : ซื้อเพื่อจัดซื้อโน๊คบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง นำมาใช้้งานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/09/2020 : ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบมุมมองคงที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11/09/2020 : จ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
  1 2 3 4 >>