เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • E-Service
 • เอกสารเผยแพร่
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  10   คน
  สถิติวันนี้
  779   คน
  สถิติทั้งหมด
  106597   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  สำนักปลัด

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเดชา โพธิกุล
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววาสนา สิงห์น้อย
  ตำแหน่ง :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางศิโรรัตน์ วินธิมา
  ตำแหน่ง :
  นักทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกัญฏพิชญ์ ดีแป้น
  ตำแหน่ง :
  นิติกร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ว่าง
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอาทิตย์ ศรีภูธร
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางปาริชาติ สุวรรณศรี
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอรจิรา ระวงษ์โคตร
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวประภัสสร อุดมพงษ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนิติกร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายโยธิน อาจหาญ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประยูร อาจหาญ
  ตำแหน่ง :
  ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธเนศธาดา ลิโป้
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสงวนศักดิ์ จำปา
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุบล เคนคำ
  ตำแหน่ง :
  คนสวน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอ้ม ยะเคหัง
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถขยะ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจวน แก้วบุรี
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธงชัย เทียบกลึง
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายศุภชัย สีสงนาง
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจักรินทร์ โคตะมี
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมบัติ เทพดู่
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถดับเพลิง)
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุพัตรา เหล่าโกธา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรัชนีวรรณ เฉยปัญญา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววรรณี พะยุหะ
  ตำแหน่ง :
  แม่บ้าน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกิตติศักดิ์ สืบมา
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมปอง พรหมกรุง
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธรรมรงค์ บุญสง่า
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนันต์ชัย ยะเคหัง
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1