เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
https://www.ban-khor.go.th
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายทองม้วน ดอนน้อยหน่า
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ
เมนูหลัก
บุคลากร
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • ข้อมูลทั่วไป
 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • อำนาจหน้าที่
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ที่ตั้งสำนักงาน
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แผนพัฒนาท้องถิ่น
 • แผนอัตรากำลัง
 • แผนตรวจสอบภายใน
 • การให้บริการ
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ รายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
 • ผด.6 พ.ศ.2562
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
 • แผนพัฒนาบุคลากร
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 • ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลบ้านค้อ
 • เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบฟอร์มเอกสาร
 • สสส.
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มาตรการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่่วนรวม
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  E-Service
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  14   คน
  สถิติทั้งหมด
  14508   คน
  เริ่มนับวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

  สำนักปลัด

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเดชา โพธิกุล
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรัญชิดา บุญอุ้ม
  ตำแหน่ง :
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววาสนา สิงห์น้อย
  ตำแหน่ง :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางศิโรรัตน์ วินธิมา
  ตำแหน่ง :
  นักทรัพยากรบุคคล
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววราภรณ์ สมบูรณ์
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการสาธารณสุข
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอาทิตย์ ศรีภูธร
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ว่าที่ร้อยตรีคูณอนันต์ ชูวงศ์
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอรจิรา ระวงษ์โคตร
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนฤมล ทามาลี
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวประภัสสร อุดมพงษ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนิติกร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายโยธิน อาจหาญ
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประยูร อาจหาญ
  ตำแหน่ง :
  ดับเพลิง/ช่วยชีวิตคน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธเนศธาดา ลิโป้
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสงวนศักดิ์ จำปา
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุบล เคนคำ
  ตำแหน่ง :
  คนงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางบุญทัน พิมพ์ผม
  ตำแหน่ง :
  แม่บ้าน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกันตภณ ศรีภูธร
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายบวร สมทัศน์
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอ้ม ยะเคหัง
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถขยะ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายทองศูนย์ บุญเลิศ
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุวิทย์ รีสี
  ตำแหน่ง :
  พนักงานจ้างทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจวน แก้วบุรี
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธงชัย เทียบกลึง
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายศุภชัย สีสงนาง
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจักรินทร์ โคตะมี
  ตำแหน่ง :
  แพทย์ฉุกเฉิน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอาทิตย์ นนธิสอน
  ตำแหน่ง :
  พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1